ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

මංමුලාවී

ගී මිණි ආර

ගේය පද - සුනිල් ආරියරත්න

සංගීතය - රෝහණ වීරසිංහ

ගායනය - ගුණදාස කපුගේ