ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

දිවියෙන් සමුගත් මාධ්‍ය ලෝකයේ දැවැන්තයා - තිලක් ජයරත්න

පසුගිය සතියේ දිවියෙන් සමුගත් මාධ්‍ය ලෝකයේ දැවැන්තයා, තිලක් ජයරත්නයන් පිළිබඳව සංදේශය සංස්කාරක ප්‍රියත් ලියනගේ තබන සටහනක්.