ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ලාල් වික්‍රමතුංග

2013 මැයි 13 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 16:58 GMT