ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

තවමත් රිදුම් දෙන යුද්ධයේ තුවාල වීඩියෝව

15 මැයි 2013 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 11:09 GMT