ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

'රතු කොඩි' රාමයියා ගැන ඩිව් ගුණසේකර

19 මැයි 2013 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 17:21 GMT