ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

'රතු කොඩි' රාමයියා ගැන ඩිව් ගුණසේකර

2013 මැයි 19 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 17:21 GMT