ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

'රතු කොඩි' රාමයියා ගැන ඩිව් ගුණසේකර