ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

එල්ටීටීඊයට ආයුධ දීම ගැන සජිත් ප්‍රේමදාස