ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත
ඉහල තත්වයෙන් mp3 (2.8 මෙගබයිට්)
සාමාන්‍ය තත්වයෙන් mp3 (0.8 මෙගබයිට්)

එල්ටීටීඊයට ආයුධ දීම ගැන සජිත් ප්‍රේමදාස

20 මැයි 2013 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 13:54 GMT