ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

එල්ටීටීඊයට ආයුධ දීම ගැන සජිත් ප්‍රේමදාස

2013 මැයි 20 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 13:54 GMT