ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

වැලිවේරිය ප්‍රහාරය ගැන පල්ලිය පොලිසිය සහ ජනතාව

2013 අගෝස්තු 2 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 18:17 GMT

වැලිවේරිය ගැටුම පිළිබඳව කෝපය පළ කරන ජනතාව සහ කරුණු පැහැදිලි කරන පොලිසිය.