ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

බංගලාදේශ ජනතාව ඊද් අවුරුද්ද සැමරීමට ගම රට බලා යාම

බංග්ලාදේශ ජනතාව ඊද් අවුරුද්ද සැමරීමට ගම රට බලා යාම සඳහා දැඩි උත්සාහයක් දරති.විශාල ජනගහනයකට සරිලන තරම් ප්‍රවාහන පහසුකම් නොමැති වීම බරපතළ ගැට‍ළුවක්.