ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කාන්තා කටයුතු ඇමතිවරයා 'නිලයෙන් පහ කරන්න'

ළමා, සංවර්ධන, කටයුතු, සහ කාන්තා, කටයුතු, පිළිබඳ, අමාත්‍යවරයා, තිස්ස, කරල්ලියැද්ද,