ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත
ඉහල තත්වයෙන් mp3 (3.4 මෙගබයිට්)
සාමාන්‍ය තත්වයෙන් mp3 (1 මෙගබයිට්)

කාන්තා කටයුතු ඇමතිවරයා 'නිලයෙන් පහ කරන්න'

24 දෙසැම්බර් 2013 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 20:57 GMT

ළමා, සංවර්ධන, කටයුතු, සහ කාන්තා, කටයුතු, පිළිබඳ, අමාත්‍යවරයා, තිස්ස, කරල්ලියැද්ද,