ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ඉහල තත්වයෙන් mp3 (4 මෙගබයිට්)
සාමාන්‍ය තත්වයෙන් mp3 (1.1 මෙගබයිට්)

පාර්ලිමේන්තු සජීවී විකාශන නතර කිරීමේ කුමන්ත්‍රණයක්

25 දෙසැම්බර් 2013 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 13:30 GMT

රන්ජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයා පවසන්නේ,ආණ්ඩුව නො සිතූ පරිදි මහජනතාව වෙත සැබෑ තොරතුරු යෑමත් සමඟ සජීවී විකාශන නවතා දැමීමට ආණ්ඩුව උත්සාහ කරන බවයි