ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

තවත් බුරුම දේශපාලන සිරකරුවන් නිදහස්