ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ස්ටීවන් ජේ රැප් සංචාරයට එරෙහිව

ඇමෙරිකානු නිලධාරියාගේ ඡායාරූප සහ විරෝධතා පුවරු රැගත් විරෝධතාවාදීන් තානාපති කාර්යාලය දෙසට පෙලපාලියෙනුයි ගමන් ගත්තේ.