ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ගාන්ධි ඝාතනයේ වරද කරුවන්ගේ නිදහසට අපේක්ෂා