ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ඉහල තත්වයෙන් mp3 (0.3 මෙගබයිට්)
සාමාන්‍ය තත්වයෙන් mp3 (0.1 මෙගබයිට්)

සනත් ජයසුරිය

14 මාර්තු 2014 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 17:34 GMT

සනත් ජයසුරිය