ජාතික සමගිය වැඩිදියුණු කිරීමේ සතියක්

  • 2016 දෙසැම්බර් 21
Image caption 'සමඟිසම්පන්න, ශක්තිමත්, සුසංවාදී මෙන්ම සමෘධිමත් ජාතියක් සඳහා අධිතාලම සපයමින් ජනතාව අතර සමඟිය, සාමය, දයාව සහ සහෝදරත්වය වැඩිදියුණු කිරීම'

2017 වසරේ සිට සෑම වර්ෂයකම ජනවාරි මාසයේ 08 වැනි දින සිට 14 වැනිදා දක්වා වන සතිය 'ජාතික ඒකාබද්ධතා හා ප්‍රතිසන්ධාන සතිය' වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට රජය තීරණය කරයි.

ජාතික ඒකාබද්ධතා හා ප්‍රතිසන්ධාන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල ඉදිරිපත් කළ මෙම යෝජනාවට ඊයේ (දෙසැ. 20) කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබුණි.

සමෘධිමත් ජාතියක්

2017 ජනවාරි 8 වැනිදායින් ඇරඹෙන ජාතික ඒකාබද්ධතා හා ප්‍රතිසන්ධාන සතියට සමගාමීව දිවයිනේ සියලුම පාසල්, රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතන සහ ජනමාධ්‍ය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ජාතික ඒකාබද්ධතාවේ වැදගත්කම පිළිබිඹු කෙරෙන විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ජනාධිපතිවරයා යෝජනා කර තිබේ.

සමඟිසම්පන්න, ශක්තිමත්, සුසංවාදී මෙන්ම සමෘධිමත් ජාතියක් සඳහා අධිතාලම සපයමින් ජනතාව අතර සමඟිය, සාමය, දයාව සහ සහෝදරත්වය වැඩිදියුණු කිරීම මෙහි අරමුණ බව රජය පවසයි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර