කටාරය
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කටාර් අර්බුදය: "ප්‍රශ්නයක් වුනොත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් ගෙන්වා ගන්නවා"

  • 2017 ජුනි 6

කටාර් අර්බුදය හමුවේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් ගේ ආරක්ෂාවට බලපෑමක් ඇති වුවහොත් නැවත ඔවුන් දිවයිනට ගෙන්වා ගැනීමට සුදානම් බව විදේශ රැකියා පිළිබඳ ඇමතිනී තලතා අතුකෝරළ පවසයි.

වැඩි විස්තර සඳහා: කටාර් අර්බුදය: ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ඥාතීන්ට පණිවුඩයක්