"හැමෝටම අනාගතයන් තියෙන්න ඕනේ"
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"හැමෝටම අනාගතයක් තියෙන්න ඕනේ"

  • 2017 දෙසැම්බර් 12

ඩවුන් සින්ඩ්‍රෝමය නොතකා ජීවිතය ජයගන්නට වෙර දරන නිපුන ගගන්ජිත් ප්‍රනාන්දුගේ කතාව.

සබැඳි විෂයයන්