බැඳුම්කර කොමිසමේ වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් එජාප ප්‍රතිචාරය
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

බැඳුම්කර කොමිසමේ වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් එජාප ප්‍රතිචාරය

බැඳුම්කර නිකුතුව සම්බන්ධ ජනාධිපති කොමිසමේ වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිචාරය පළ කරන එජාපයේ නියෝජ්‍ය මහ ලේකම් අජිත් පී පරේරා නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා.

වැඩි විස්තර: බැඳුම්කර කොමිසම "අගමැතිතුමා නිර්දෝෂී බව කොමිසම සනාථ කළා"