කන්තලේ වන රක්ෂිතයේ විශාල පාරිසරික විනාශයක්

කන්තලේ වන රක්ෂිතය හා නාවික වැඩ බිම අභය භූමිය තුල පවත්වා ගෙන යන අනවසර හා නීති විරෝධී ගල්කොරි හේතුවෙන් විශාල පාරිසරික විනාශයක් සිදුවන බව පරිසර සංරක්ෂණ භාරය ප්‍රකාශ කරයි.

ගල්කොරි 30 ක් පමණ මේ වන විට පවත්වා ගෙන යන බවයි පරිසර සංරක්ෂණ භාරය පවසන්නේ.

හෙක්ටයාර 46664 ක් වන කන්තලේ වන රක්ෂිතය හා හෙක්ටයාර 18130 ක් වන නාවික වැඩ බිම අභය භූමිය යන වනාන්තර පද්ධතිය හබරණ, රිටිගල, ගලෙන්බිඳුණු වැව හා ත්‍රිකුණාමලය යන විශාල ප්‍රදේශයක් පුරා විහිදී ඇති කඳු වැටී ගණනාවකින් සමන්විත වෙයි

මේ වනාන්තර පද්ධතියේ තැනින් තැන අනවසරයෙන් හා නීති විරෝධී ලෙස ගල්කොරි පවත්වාගෙන යන බවය පරිසර සංරක්ෂණ භාරය පවසනවා.

2009 වසරේදී නාවික වැඩ බිම අභය භුමියේ අනවසරයෙන් පවත්වාගෙන ගිය ගල්කොරි ඉවත් කිරීම වෙනුවට, වන ජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සිදු කොට ඇත්තේ, අභය භූමියේ මායිම් සංශෝධනය කොට එම ගල් කොරි එලෙසම පවත්වා ගෙන යාමට ඉඩ සැලසීම බවයි පරිසර සංරක්ෂණ භාරය පවසන්නේ.