අමුඩයෙන් සැරැසී විරෝධය දැක්වූ මන්ත්‍රී තුමා

අමුඩයෙන් සැරැසී විරෝධය දැක්වූ මන්ත්‍රී තුමා
Image caption අමුඩයෙන් සැරැසී විරෝධය දැක්වූ මන්ත්‍රී තුමා

විදුලි බල ගාස්තු ඉහල දැමීමට විරෝධය පළ කරමින් අමුඩයෙන් සැරැසී දැල්වූ පන්දමක් ද අතැතිව ප්‍රාදේශීය සභා රැස්වීමට සහභාගී වීමට අනුරාධපුර මධ්‍යමනුවර ගම්පලාතේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභික අනුර බණ්ඩාර උත්සාහ කළේය.

උත්සාහය අසාර්ථක වීම

Image caption එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ බංඩාර මන්ත්‍රීවරයා

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ බංඩාර මන්ත්‍රීවරයා, අමුඩයෙන් සැරැසී මාසික රැස්වීමට සහභාගී වීමට ගත් උත්සාහය අසාර්ථක වීමෙන් පසු රැස්ව සිටි පිරිස පරිත්‍යාග කළ ඇඳුමින් සැරැසී සභා රැස්වීමට සහභාගී විය.