ග්‍රීසියේ තරුණ විරැකියාව වාර්තාගත අන්දමින් ඉහළට

ග්‍රීසියේ තරුණ විරැකියාව වාර්තාගත අන්දමින් ඉහළ ගොස් තිබේ.

එය වයස අවුරුදු විසි හතරට අඩු පිරිසෙන් තුනෙන් දෙ පංගුවකට ආසන්න සංඛ්‍යාවක්.

පොදුවේ රැකියා විරහිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව සියයට විසි හතක දක්වා මදක් ඉහළ ගිය නමුත්, තරුණයන් අතුරින් සියයට හැට හතරක් විරැකියාවට පත්ව ඇත්තේ ඒකක පහකින්.

මේ නැගීම සිදු වී ඇත්තේ තරුණ තරුණියන්ට රැකියාවේ යෙදීම පහසු කරවීමට රජය ප්‍රයත්න දරමින් සිටියදී.

මහත් ණය බරින්ද, ආර්ථික අවපාතයකින්ද පීඩා විඳින ග්‍රීසියට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආධාර ලබා ගැනීමේ සුදුසු කම ලබනු සඳහා බරපතල පටි තද කර ගැනීමේ වැඩ පිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සිදුවී තිබේ.