යුද්ධයේදී ෂෙල් ගැහුවේ කවුදැයි දන්නේ නෑ - නාමල් රාජපක්ෂ

12 මැයි 2013 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 16:27 GMT