ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ඉහල තත්වයෙන් mp3 (0.3 මෙගබයිට්)
සාමාන්‍ය තත්වයෙන් mp3 (0.1 මෙගබයිට්)

යුද්ධයේදී ෂෙල් ගැහුවේ කවුදැයි දන්නේ නෑ - නාමල් රාජපක්ෂ

12 මැයි 2013 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 16:27 GMT