බ්‍රිතාන්‍යයේ රැකවරණ පතන්නන්ට වාසි තීන්දුවක්

Image caption එම අධිකරණ තීන්දුවට එරෙහිව යළි අභියාචනය කිරීමේ අයිතිය බ්‍රිතාන්‍ය ස්වදේශ කටයුතු භාර කාර්යාලය සතු බවත් ප්‍රකාශ වෙයි

බ්‍රිතාන්‍යයේ දේශපාලන රැකවරණ පතන්නන්ට එරට රැඳී සිටීමට අවසර ලැබෙන තීන්දුවක් ආගමන සහ දේශපාලන රැකවරණ අයදුම්පත් සලකා බලන ඉහල අධිකරණයක් විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබ ඇත.

පැමිණිලි පාර්ශ්වයේ නීතිවේදී අරුන් ගනනාතන්, ඒ සම්බන්ධයෙන් බීබීසියට අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ, ආගමන සහ දේශපාලන රැකවරණ පිලිබඳ විශේෂ අධිකරණයේ තීන්දුව ප්‍රකාර, බ්‍රිතාන්‍යයේ රැකවරණ පතන ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතරින් ආපසු යැවීම අන්තරායකාරී පුද්ගලයන් වර්ග කිරීමක් ද කෙරෙන බවයි.

ආපසු යැවීම

ඉහත කී අධිකරණ තීන්දුවට අනුව, එල්ටීටී සංවිධානයේ ක්‍රියාත්මක වූ පුද්ගලයන්, විදේශගතව හිඳිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුවට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වූවන් සහ ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවේ කටයුතු දෝෂ දර්ශනයට ලක් කරන මාධ්‍යවේදීන් ආපසු එරටට යැවීම අනතුරුදායක පියවරකි.

එම අධිකරණ තීන්දුවට එරෙහිව යළි අභියාචනය කිරීමේ අයිතිය බ්‍රිතාන්‍ය ස්වදේශ කටයුතු භාර කාර්යාලය සතු බවත් ප්‍රකාශ වෙයි.