විදේශීය නිරීක්ෂකයන්ට ආරාධනා කළා - කොමසාරිස්

සැප්තැම්බර් මාසයේ පැවැත්වීමට නියමිත පළාත් සභා මැතිවරණවලට අදාළ නිරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා ජාත්‍යන්තර සංවිධානවලට ආරාධනා යවා ඇතැයි මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා පවසයි.

මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය ඒ බව සඳහන් කළේ බීබීසී සංදේශය සමඟ විශේෂ සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින්.

තවත් විස්තර ඉක්මනින්ම.