කොළඹ වරායේ නව පර්යන්තය විවෘත කෙරේ - සේයාරූ

5 අගෝස්තු 2013 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 14:27 GMT

ඩොලර් බිලියන දෙකයි දශම පහක වියදමින් ඉදිකෙරුණ කොළඹ වරායේ නව දියකඩනය සහ පළමු පර්යන්තය ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් විවෘත කරන ලදි.
කොළඹ වරායේ නව දියකඩනය සහ පළමු පර්යන්තය
කොළඹ වරායේ නව දියකඩනය සහ පළමු පර්යන්තය විවෘත කිරීමත් සමගම වඩා විශාල නෞකාවලටද වරායට ඇතුළු වීමේ අවස්ථාව සැලසේ
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ නව දියකඩනය විවෘත කරමින්
නව දියකඩනය සහ පළමු පර්යන්තය විවෘත කරනු ලැබුවේ ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ විසින්
කොළඹ වරායේ නව දියකඩනය සහ පළමු පර්යන්තය
මෙය ඩොලර් බිලියන දෙකයි දශම පහක වියදමින් කොළඹ වරාය පුළුල් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක පළමු අදියරයි
කොළඹ වරායේ නව දියකඩනය සහ පළමු පර්යන්තය
ව්‍යාපෘතියේ වියදමින් සියයට අසූ පහක්ම දරනු ලබන්නේ චීනය විසින්
 වරායට ලඟා වූ පළමු නෞකාව
නව වරාය විවෘත කරනු ලැබීමෙන් අනතුරුව වරායට ලඟා වූ පළමු නෞකාව
කොළඹ වරායේ නව දියකඩනය සහ පළමු පර්යන්තය
මේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කෙරෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාව කෙරෙහි චීනයේ බලපෑම උත්සන්න වෙමින් පවතින බවට ප්‍රබල අවධානය පළ වෙමින් තිබෙන මොහොතක