ගුද මාර්ගයේ රත්‍රන් සඟවන්නේ ‘දුප්පත්කම නිසා’

27 සැප්තැම්බර් 2013 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 17:42 GMT

ශ්‍රී ලාංකිකයන් සහ ඉන්දියානුවන් ගුද මාර්ගයේ රත්‍රන් සඟවා ගෙන රටින් පිට කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ දරිද්‍රතාවය හේතුවෙන් බව බලධාරීහු පවසති.