ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

සමුළුවට රාජ්‍ය නායක සහභාගිත්වය පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාවේ සතුට

13 නොවැම්බර් 2013 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 11:42 GMT

ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය නායක සමුළුවට පැමිණි රාජ්‍ය නායකයින් ගේ සංඛ්‍යාව පිළිබඳව තමන් සතුටු වන බව විදේශ ඇමති ජී එල් පීරිස් ප්‍රකාශ කළේය.

පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ සියලුම රටවල් එකම ආකාරයට කල්පනා නොකරන බව විදේශ ඇමතිවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.