ලිංගික හිංසනයට එරෙහිව

5 දෙසැම්බර් 2013 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 17:31 GMT

කාන්තාවන්ට එරෙහිව සිදුවන ගෘහස්ථ හිංසනය හා ලිංගික කෙලෙසීම් වලට එරෙහිව උතුරු නැගෙනහිර කාන්තා සංවිධාන උද්ඝෝෂණයේ.
women protest
උතුරු නැගෙනහිර කාන්තා සංවිධාන විරෝධයේ
women protest
කාන්තාවන් කතිකාවක
women protest
සටන් පාඨ පුවරු, සහ ප්‍රසිද්ධ රැස්වීමකින් සමන්විත උද්ඝෝෂණය
women protest
කාන්තාවන්ට එරෙහි ගෘහස්ථ හිංසනය හා ලිංගික කෙලෙසීම් වලට එරෙහි වීදි සංදර්ශන
women protest
ජතා හඬ වීදියේ- ගෘහස්ථ හිංසනය හා ලිංගික කෙලෙසීම් වලට එරෙහි වන්න
women protest
කාන්තාවන්ට එරෙහි ගෘහස්ථ හිංසනය හා ලිංගික කෙලෙසීම් නතර කරන්න.
women protest
කාන්තාවන්ගේ විරෝධයේ පා ගමන
women protest
බස් රථ වල ගමන් කරද් දී කාන්තාවන් ලිංගික හිංසනයට ගොදුරු වන කාන්තාවන් කියා සිටිති.
women protest
කාන්තා හිංසනයට ඉඩක් නැතයි කියන උද්ගෝෂණය