ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ඉන්දීය නියෝජිතයාගේ ජිනීවා කතාව

  • 2014 මාර්තු 27

ජිනීවා යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් ඡන්ද විමසීමේදී ඉන්දියාව ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටියේය. ඉන්දීය නියෝජිතයාගේ කතාව.