ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ඉහල තත්වයෙන් mp3 (0.8 මෙගබයිට්)
සාමාන්‍ය තත්වයෙන් mp3 (0.2 මෙගබයිට්)

ඉන්දීය නියෝජිතයාගේ ජිනීවා කතාව

27 මාර්තු 2014 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 18:26 GMT

ජිනීවා යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් ඡන්ද විමසීමේදී ඉන්දියාව ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටියේය. ඉන්දීය නියෝජිතයාගේ කතාව.