ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

පකිස්තානු නියෝජිතයාගේ ජිනීවා කතාව

2014 මාර්තු 27 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 18:07 GMT

ජිනීවා යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් පකිස්තානයේ සහාය පළ වුණේ ශ්‍රී ලංකාවටයි. පකිස්තානු නියෝජිතයාගේ කතාව.