ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ඉහල තත්වයෙන් mp3 (2.2 මෙගබයිට්)
සාමාන්‍ය තත්වයෙන් mp3 (0.6 මෙගබයිට්)

ඇමෙරිකානු නියෝජිතවරිය ගේ ජිනීවා කතාව

27 මාර්තු 2014 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 17:54 GMT

ජිනීවා මානව හිමිකම් මණ්ඩලයේදී ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් ඉල්ලමින් යෝජනාව ගෙන ආ ඇමෙරිකානු නියෝජිතවරිය ගේ කතාව.

ඇය කියා සිටියේ මානව හිමිකම් කොමසාරිසවරියගේ වාර්තාව පවසන පරිදි ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් අවශ්‍ය කරන බව.