ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කම්කරුවන් මර්දනයට එරෙහි කටුනායක මැයි රැළිය

නිදහස් වෙළඳ කලාප සහයෝගීතාවය සංවිධානය කර තිබූ මැයි රැළිය පැවැත්වුණේ කටුනායක නිදහස් වෙළඳ කලාපයේදීයි.

නිදහස් වෙළඳ කලාපයේ කම්කරුවන්ට අමතරව ධීවර කම්කරුවන්ද ඇතුළු සංවිධාන දොළහක් මෙම මැයි රැළියට සහභාගී විය.

මෙය නම් කර තිබුණේ සියළු ආකාරයේ මර්දනයන්ට එරෙහි එක්සත් කම්කරු මැයි රැළිය නමින්.

කම්කරුවන් මර්දනය කිරීම සදහා රජය ගෙන යන ක්‍රියා මාර්ග පරාජය කිරීම සදහා එක්වෙන ලෙස සියළු කම්කරුවන්ගෙන් මෙහිදි සංවිධායකයන් විසින් ඉල්ලා සිටින ලදී.