ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත
ඉහල තත්වයෙන් mp3 (1.5 මෙගබයිට්)
සාමාන්‍ය තත්වයෙන් mp3 (0.4 මෙගබයිට්)

'රටට විශාල අපකීර්තියක්' - බද්දේගම සමිත හිමි

16 ජුනි 2014 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 18:12 GMT