ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

'රටට විශාල අපකීර්තියක්' - බද්දේගම සමිත හිමි

2014 ජුනි 16 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 18:12 GMT