'රටට විශාල අපකීර්තියක්' - බද්දේගම සමිත හිමි

16 ජුනි 2014 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 18:12 GMT