මෙතෙක් නිකුත්ව ඇති ප්‍රතිඵලවලට අනුව මෛත්‍රි ඉදිරියෙන්

මෙතෙක් නිකුත් වී ඇති ජනාධිපතිවරණ ඡන්ද ප්‍රතිඵලවලට අනුව විපක්ෂයේ පොදු අපේක්ෂක මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ඉදිරියෙන් සිටියි.

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 51.28% ඡන්ද6,217,162

මහින්ද රාජපක්ෂ 47.58% ඡන්ද 5,768,090

08.45

පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය මින්නේරිය මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 32,744 (50.22%)

මහින්ද රාජපක්ෂ 31,747 (48.69%)

08.42

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය රත්මලාන මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 29,554 (55.76%)

මහින්ද රාජපක්ෂ 23,144 (43.66

08.38

නුවරඑලිය දිස්ත්‍රික්කය වලපනේ මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 32,340 (50.59%)

මහින්ද රාජපක්ෂ 30,354 (47.48%)

08.35

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය නල්ලුර් මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 24,929 (79.87%)

මහින්ද රාජපක්ෂ 5,405 (17.32%)

08.33

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය මඩකලපුව මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 97,779 (80.39%)

මහින්ද රාජපක්ෂ 21,473 (17.65%)

08.31

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය බේරුවල මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 53,280 (56.96%)

මහින්ද රාජපක්ෂ 39,424 (42.15%)

08.14

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය රත්ගම මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මහින්ද රාජපක්ෂ 36,209 (60.57%)

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 23,038 (38.54%)

08.12

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය කැලණිය මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 37,884 (53.16%)

මහින්ද රාජපක්ෂ 32,856 (46.11%)

08.09

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය හේවාහැට මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 28,049 (52.84%)

මහින්ද රාජපක්ෂ 24,167 (45.53%)

08.06

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය බිංගිරිය මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මහින්ද රාජපක්ෂ 37,574 (54.28%)

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 31,166 (45.02%)

08.04

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය වැල්ලවාය මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මහින්ද රාජපක්ෂ 76,069 (62.87%)

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 43,678 (36.1%)

08.01

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය බද්දේගම මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මහින්ද රාජපක්ෂ 43,369 (56.57%)

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 32,347 (42.19%)

07.52

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය රඹුක්කන මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මහින්ද රාජපක්ෂ 27,400 (54.12%)

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 22,690 (22,690)

07.46

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය හාරිස්පත්තුව මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 71,533 (57.69%)

Image copyright AFP

මහින්ද රාජපක්ෂ 51,156 (41.26%)

07.43

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය දොඩන්ගස්ලන්ද මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මහින්ද රාජපක්ෂ 28,010 (53.45%)

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 23,847 (45.5%)

07.38

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය උතුරු කොළඹ මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 51,537 (75.07%)

මහින්ද රාජපක්ෂ 16,423 (23.92%)

07.32

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය දිවුල්පිටිය මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මහින්ද රාජපක්ෂ 45,813 (52.91%)

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 40,112 (46.33%)

07.29

කුරුණෑගල තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන 33,384 (51.22%)

මහින්ද රාජපක්‍ෂ 31,591 (48.47%)

07.24

නුවරඑලිය දිස්ත්‍රික්කය නුවරඑලිය - මස්කෙලිය මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 171,578 (73.01%)

මහින්ද රාජපක්ෂ 57,718 (24.56%)

06.30

ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ සිය පරාජය පිළිගත් බව ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය පවසයි.

06.28

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය නැගෙනහිර කොළඹ මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 35,167 (67.45%)

මහින්ද රාජපක්ෂ 16,601 (31.84%)

06.25

මාතර දිස්ත්‍රික්කය කඹුරුපිටිය මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මහින්ද රාජපක්ෂ 40,084 (63.06%)

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 22,939 (36.09%)

06.23

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය කුණ්ඩසාලේ මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 41,238 (55.06%)

මහින්ද රාජපක්ෂ 32,930 (43.97%)

06.20

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය ඌව පරණගම මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මහින්ද රාජපක්ෂ 25,337 (51.74%)

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 22,894 (46.75%)

06.17

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය හබරාදූව මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මහින්ද රාජපක්ෂ 38,028 (58.86%)

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 25,932 (40.14%)

05.55

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය පදිරුප්පු මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 44,485 (81.76%)

මහින්ද රාජපක්ෂ 8,216 (15.1%)

05.52

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය උඩුප්පිඩි මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 18,137 (78.68%)

මහින්ද රාජපක්ෂ 3,937 (17.08%)

05.49

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය අම්බලන්ගොඩ මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මහින්ද රාජපක්ෂ 32,871 (55.15%)

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 26,187 (43.93%)

05.44

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය බෙන්තර - ඇල්පිටිය මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මහින්ද රාජපක්ෂ 42,015 (59.08%)

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 28,287 (39.78%)

05.41

පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය පොලොන්නරුව මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 72,875 (62.86%)

මහින්ද රාජපක්ෂ 41,961 (36.19%)

05.38

පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය මැදිරිගිරිය මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 32,875 (53.89%)

මහින්ද රාජපක්ෂ 27,623 (45.28%)

05.35

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය සේරුවාවිල මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මහින්ද රාජපක්ෂ 26,716 (51.12%)

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 24,833 (47.52%)

05.32

කළුතර තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

මහින්ද රාජපක්‍ෂ 14,830 (53.15%)

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන 12,962 (46.46%)

05.29

කොළඹ තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

මහින්ද රාජපක්‍ෂ 12,856 (51.19%)

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන 12,160 (48.42%)

05.27

අනුරාධපුර තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන 23,032 (53.72%)

මහින්ද රාජපක්‍ෂ 19,643 (45.82%)

05.18

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය කයිට්ස් මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 8,144 (55.48%)

මහින්ද රාජපක්ෂ 5,959 (40.6%)

05.15

මාතර දිස්ත්‍රික්කය වැලිගම මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මහින්ද රාජපක්ෂ 40,715 (55.36%)

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 32,247 (43.85%)

05.11

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය තිස්සමහාරාමය මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මහින්ද රාජපක්ෂ 78,546 (59.99%)

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 50,977 (38.93%)

05.08

මාතර දිස්ත්‍රික්කය දෙවිනුවර මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මහින්ද රාජපක්ෂ 35,795 (59.32%)

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 24,092 (39.93%)

05.03

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය මුත්තූර් මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 57,532 (87.54%)

මහින්ද රාජපක්ෂ 7,132 (10.85%)

05.00

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය කලවාන මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මහින්ද රාජපක්ෂ 32,336 (61.5%)

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 19,508 (37.1%)

04.57

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය පාතදුම්බර මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 37,840 (57.79%)

මහින්ද රාජපක්ෂ 26,762 (40.87%)

04.54

නුවරඑලිය තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන 6,699 (52.37%)

මහින්ද රාජපක්‍ෂ 6,057 (47.35%)

04.48

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය අක්මීමන මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මහින්ද රාජපක්ෂ 39,604 (52.77%)

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 34,807 (46.38%)

04.46

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය මුල්කිරිගල මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මහින්ද රාජපක්ෂ 52,202 (64.58%)

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 27,601 (34.14%)

04.42

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය ත්‍රිකුණාමලය මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 49,650 (79.11%)

මහින්ද රාජපක්ෂ 12,056 (19.21%)

04.40

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය මොනරාගල මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මහින්ද රාජපක්ෂ 50,408 (61.69%)

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 30,381 (37.18%)

04.33

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය බලපිටිය මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මහින්ද රාජපක්ෂ 23,283 (58.45%)

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 16,196 (40.66%)

04.10

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය කිලිනොච්චිය මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 38,856 (72.11%)

මහින්ද රාජපක්ෂ 13,300 (24.68%)

03.56

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය චාවකච්චේරි මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන 23,520 (77.23%)

මහින්ද රාජපක්ෂ 5,599 (18.38%)

01:20

මාතලේ තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

මහින්ද රාජපක්‍ෂ :8,483 (50.13%)

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන :8,394 (49.60%)

01:19

හම්බන්තොට තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

මහින්ද රාජපක්‍ෂ :10,295 (64.45%)

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන :5,620 (35.18%)

01:11

පොලොන්නරුව තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

මහින්ද රාජපක්‍ෂ :4,309

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන :9,480

01:10

මාතර තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

මහින්ද රාජපක්‍ෂ : 113,270 (55.87%)

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන :10,382 (43.71%)

01:08

කෑගල්ල තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

මහින්ද රාජපක්‍ෂ :14,976 (51.21%)

Image copyright Reuters

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන :14,163 (48.43%)

01:02

ගාල්ල තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

මහින්ද රාජපක්‍ෂ : 16,116 (53.49%)

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන : 13,879 (46.06%)

23:50

2015 ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රථම තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය වශයෙන් රත්නපුර තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය නිකුත් වෙයි.

මහින්ද රාජපක්ෂ ඡන්ද 11,864 ක් ලබා ඉදිරියෙන් සිටින අතර මෛත්‍රීපාල සිරිසේනට හිමිවී ඇත්තේ ඡන්ද 9053 කි.

මහින්ද රාජපක්ෂ: 56.56%

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන: 43.16%