ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ආධාරකරුවකුට දණගස්වා පහර දුන්නා - ශ්‍රීලනිප