ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ගැන අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග