අන්තර්වාර ක්‍රිකට් පාලන කමිටුව ගැන ICC අවධානය

Image copyright icc

ශ්‍රී ලංකා රජය මගින් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය වෙනුවෙන් පත් කළ අන්තර්වාර ක්‍රිකට් පාලන කමිටුව ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලද යන්න සොයා බැලීමට අද බ්‍රහස්පතින්දා සාකච්ඡාවක් පැවැත්විය.

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩල ව්‍යවස්ථාවට අනුව නිදහස් සහ සාධාරණ මැතිවරණයකින් ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩල සාමාජිකයින් පත් කර ගත යුතුයි.

සාකච්ඡාවෙන් පසු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය අවසන් තීරණයකට පැමිණීමට ප්‍රථම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ අධීක්ෂණ කමිටුව ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවක් පිළි ගනිමින් කියා සිටියේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාට ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයට රජයෙන් සිදු කළ මැදිහත් වීමට හේතු පැහැදිලි කරමින් වාර්තාවක් සැපයීමට ලිඛිත ඉල්ලීමක් සිදු කරන බවයි.

මතුව තිබෙන මෙම ගැටලුවට සෑහීමකට පත් විය හැකි පිළිතුරක් ලැබෙන තුරු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයට ලබා දෙන මීළඟ මුදල් පරිත්‍යාගය පමා කිරීමට කටයුතු කරන බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර