කොළඹ නගර සභාව බළල් සංගණනයට සුදානම්

cat

කොළඹ නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුළ පලමු වතාවට අත්හැර දමා ඇති බළලුන් ගේ සංගණනයක් පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇති බව නගර සභාවේ පශු වෛද්‍ය අයි.ධර්මවර්ධන සංදේශයට කියා සිටියේය.

මේ වන විට අත්හැර දමන බල්ලන් පිළිබඳව කරනු ලැබූ සංගණනය හමාර වී ඇති බවත් ඒ අනුව දඩාවතේ යන බල්ලන් දෙදහසකගේ පිළිබඳ ව තොරතුරු තමන්ට හෙළිදරව් කර ගැනීමට තමන්ට හැකි වූ බව පශු වෛද්‍ය අයි.ධර්මවර්ධන කියා සිටියේය.

දඩාවතේ යන බල්ලන් අල්ලා මරා දැමීමේ පිළිවෙතක් මීට පෙර ක්‍රියාත්මක වුවත් දැන් ඒ වෙනුවට එවැනි බල්ලන් සහ බළලුන් හට ජාල භීතිකා එන්නත ලබාදී වන්ධ්‍යකරණයට සහ ලක් කොට පසුව මුදා හැරීමට කටයුතු කරන බව කොළඹ නගර සභාවේ පශු වෛද්‍ය අයි.ධර්මවර්ධන ප්‍රකාශ කළේය.

වන්ධ්‍යාකරණ වැඩපිළිවෙල හේතුවෙන් සත්ව හිංසනය තුරන් කරන අතරතුර ජල භීතිකා උවදුරත් පාලනය කරගත හැකිවී තිබෙන බව පශු වෛද්‍ය අයි.ධර්මවර්ධන පෙන්වා දුන්නේය.

මීට පස් අවුරුද්දකට පෙර වසරකට ජලභීතිකාව ඇතිවීමේ අවස්ථා තිස්පහක් පමණ වාර්තා වූ නමුත් අත්හැර දම ඇති බල්ලන් එන්නත් කිරීම සහ වන්ධ්‍යාකරණය කිරීමේ වැඩ පිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් අනතුරුව ජලභීතිකා රෝග අවස්ථා පහ දක්වා පහල බස ඇති බව පශු වෛද්‍ය අයි.ධර්මවර්ධන ප්‍රකාශ කළේය. ‘අපේ අරමුණ ජලභීතිකා රෝග අවස්ථා බින්දුව දක්වා පහළ දමා කොළඹ නගරය සහමුලින්ම ජල භීතිකාවෙන් තොර නගරයක් බවට පත් කිරීමයි" යැයි කොළඹ නගර සභාවේ පශු වෛද්‍ය අයි.ධර්මවර්ධන වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

ජල භීතිකා එන්නත සහ වන්ධ්‍යකරණය

මේ වන විට අත්හැර දමන බල්ලන් පිළිබඳව කරනු ලැබූ බල්ලන් පිළිබඳව කරනු ලැබූ සංගනය හමාර වී ඇති බවත් ඒ අනුව දඩාවතේ යන බල්ලන් දෙදහසකගේ පිළිබඳ ව තොරතුරු තමන්ට හෙළිදරව් කර ගැනීමට තමන්ට කැකි වූ බව පශු වෛද්‍ය අයි.ධර්මවර්ධන කියා සිටියේය.

දඩාවතේ යන බල්ලන් අල්ලා මරා දැමීමේ පිළිවෙතක් මීට පෙර ක්‍රියාත්මක වුවත් දැන් ඒ වෙනුවට එවැනි බල්ලන් සහ බළලුන් හට ජල භීතිකා එන්නත ලබාදී වන්ධ්‍යකරණයට සහ ලක් කොට පසුව මුදා හැරීමට කටයුතු කරන බව කොළඹ නගර සභාවේ පශු වෛද්‍ය අයි.ධර්මවර්ධන ප්‍රකාශ කළේය.

වන්ධ්‍යාකරණ වැඩපිළිවෙල හේතුවෙන් සත්ව හිංසනය තුරන් කරන අතරතුර ජල භීතිකා උවදුරත් පාලනය කරගත හැකිවී තිබෙන බව පශු වෛද්‍ය අයි.ධර්මවර්ධන පෙන්වා දුන්නේය.

මීට පස් අවුරුද්දකට පෙර වසරකට ජලභීතිකාව ඇතිවීමේ අවස්ථා තිස්පහක් පමණ වාර්තා වූ නමුත් අත්හැර දම ඇති බල්ලන් එන්නත් කිරීම සහ වන්ධ්‍යාකරණය කිරීමේ වැඩ පිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් අනතුරුව

ජලභීතිකා රෝග අවස්ථා පහ දක්වා පහල බස ඇති බව පශු වෛද්‍ය අයි.ධර්මවර්ධන ප්‍රකාශ කළේය.

‘අපේ අරමුණ ජලභීතිකා රෝග අවස්ථා බින්දුව දක්වා පහළ දමා කොළඹ නගරය සහමුලින්ම ජල භීතිකාවෙන් තොර නගරයක් බවට පත් කිරීමයි.

අත්හැර දමන ලද බල්ලන් සහ බළලුන් වෙනුවෙන් රැඳවුම් මධ්‍යස්ථානයක් පවත්වා ගෙන යන ෂියෝනා වීරසේකර සංදේශයට කියා සිටියේ 'බල්ලන් සහ බළලුන් ඇති කරන්නන් ගේ වගකීම නීතිගත කිරීමෙන් තොරව දඩාවතේ යන සතුන් ගේ ගැටළුව විසඳන්න බැහැ' යනුවෙනි.

.