ලෝක බැඩ්මින්ටන් සම්මේලනයෙන් ලංකාව නෙරපයි

Image copyright Getty

ලෝක බැඩ්මින්ටන් සම්මේලනය විසින් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ශ්‍රී ලංකා බැඩ්මින්ටන් සමේලනයේ සාමාජිකත්වය අහෝසි කර තිබේ.

දෙපාර්ශවය අතර පසුගිය මාස දහ අටක කාලය ඇතුළත ලියුම් ගනුදෙනු වී ඇති අතර ශ්‍රී ලංකා බැඩ්මින්ටන් සංගමයේ ස්වාධීන භාවය සහ ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ කරුණු ලිපි හුවමාරුව මගින් සාකච්ඡා වී තිබේ.

ලෝක බැඩ්මින්ටන් සම්මේලනය පවසන්නේ ශ්‍රී ලංකා බැඩ්මින්ටන් සම්මේලන ව්‍යවස්ථාව සිය නිර්ණායකයන්ට අනුගත වන්නේ නැති බවයි.

ලෝක බැඩ්මින්ටන් සම්මේලන රෙගුලාසි සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ක්‍රීඩා නීතිය අතර වෙනස්කම් ඇති බැවින් ශ්‍රී ලංකා බැඩ්මින්ටන් සම්මේලන ව්‍යවස්ථාව ජාතික නීති රෙගුලාසි වලට අනුගත වීමේදී සිය රෙගුලාසි වලට එරෙහි වන බවයි ඔවුන් වැඩි දුරටත් පවසන්නේ.

තරඟ සම්බාධක

මෙම තත්වය යටතේ ශ්‍රී ලංකා බැඩ්මින්ටන් සම්මේලනයට ලෝක බැඩ්මින්ටන් සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කෙරෙන තරඟාවලි වලදී සිය ක්‍රීඩකයන් ඇතුළත් කිරීමට නොහැකි වනු ඇත.

Image copyright AFP

ඊට අමතරව ජාත්‍යන්තරව සංවිධානය කෙරෙන බැඩ්මින්ටන් තරඟ සහ උත්සව වලට සහභාගී වීමේදී ශ්‍රී ලංකා බැඩ්මින්ටන් සම්මේලනයට සම්බාධක වලට මුහුණ දීමට සිදු වේ.

අවසන් වශයෙන් මෙම සාමාජිකත්වය අහෝසි කිරීමේ හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා බැඩ්මින්ටන් සම්මේලනයට ලෝක බැඩ්මින්ටන් සම්මේලන වාර්ෂික සමුලුවට සහභාගී වීමට හෝ සිය නව සැලසුම් ඉදිරිපත් කිරීමට ඇති අවස්ථාව ද අහිමි වේ.

ලෝක බැඩ්මින්ටන් සම්මේලනය පවසන්නේ මෙම සාමාජිකත්වය අහෝසි කිරීම ශ්‍රී ලංකා බැඩ්මින්ටන් සම්මේලන ව්‍යවස්ථාව සිය රෙගුලාසි වනට අනුගත වන සේ සකසන තෙක් ක්‍රියාත්මක වනු ඇති බවයි.