ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

බීබීසී සිංහල සජීවී මැතිවරණ ප්‍රතිඵල

2015 මහ මැතිවරණ ප්‍රතිඵල ඔබ වෙත එසැණින් ගෙන එන බීබීසී සිංහල කණ්ඩායම.