කැළණි ගඟේ ආසනික් විවාදය

Image copyright bbc

කැලණි ගඟට ආසනික් මුසු වී ඇති ප්‍රමාණය පිළිබඳ විවාදාත්මක තත්ත්වයක් මතු වී ඇත.

සොබාදම් අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානයේ ජාතික සම්බන්ධීකාරක,පරිසරවේදී රවීන්ද්‍ර කාරියවසම් කියා සිටින්නේ කැළණි ගඟට ඉහළ මට්ටමක ආසනික් මුසුවී ඇති බවයි.

පිළිගත් ප්‍රමාණයට වඩා කැලණි ගඟේ ජලයට ආසනික් මුසු වී ඇති බවට පළවෙන වාර්තා ප්‍රතික්ෂේප කරන බවයි ශ්‍රී ලංකා ජාතික ජල සම්පාදන සහ ජලාපවාහන මණ්ඩලයේ සභාපති කේ.ඒ අන්සාර් මේ අතර බීබී සීසංදේශයට කියා සිටියේ.

මධ්‍යම පාරිසරික අධිකාරිය විසින් අනුමත පර්යේෂණාගාර වලදී සිදු කරන ලද දිගුකාලීන පර්යේෂණවලට අනුව වතුර ලීටරයකට මයික්‍රෝ ග්‍රෑම් හතරක ආසනික් ප්‍රමාණයක් හමු වූ බව කාරියවසම් පැවසුවේය.

අහිතකර ප්‍රතිවිපාක

අඹතලේ ජල පවිත්‍රාගාරය අසලින් ගත් ජල සාම්පල වල හමු වූ ආසනික් ප්‍රමානය හේතුවෙන් එම ජලය භාවිතා කරන පිරිස් වලට අහිතකර ප්‍රතිවිපාක වලට මුහුණ දීමට සිදු විය හැකි බව රවීන්ද්‍ර කාරියවසම් පෙන්වා දුන්නේය.

කැලණි ගඟට අපවිත්‍ර ජලය පවිත්‍ර කොට මුදා හැරීමේ බලපත්‍ර ලබා ගෙන ඇති කර්මාන්ත ශාලා නිසි ලෙස තමන්ගේ වගකීම් ඉටු නොකරන බව සොබාදම් අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානයේ ජාතික සම්බන්ධීකාරක,පරිසරවේදී රවීන්ද්‍ර කාරියවසම් කියා සිටියේය.

පිළිගත් ප්‍රමාණයට වඩා කැලණි ගඟේ ජලයට ආසනික් මුසු වී ඇති බවට පළවෙන වාර්තා ප්‍රතික්ෂේප කරන බව ජාතික ජල සම්පාදන සහ ජලාපවාහන මණ්ඩලයේ සභාපති කේ.ඒ අන්සාර් බී බී සී සංදේශයට කියා සිටියේය.

ප්‍රමිතියට අනුකූලව

නිරන්තරයෙන්ම කැළණි ගඟේ ජල නියැදින් පරීක්ෂා කරන බවත් ඒ අනුව ISO 9001-2008 ප්‍රමිතියට අනුකූලව කොළඹ නගරයේ පාරිභෝගිකයින්ට ජලය නිකුත් කරන බවත් ජාතික ජල සම්පාදන සහ ජලාපවාහන මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා පැවසීය.

කැළණි ගඟ දෙපස ඇති කර්මාන්තශාලා වලින් ගඟට අපවිත්‍ර ද්‍රව්‍ය එකතු වීමට ඉඩ ඇති බවත් ඒ පිළිබඳව හොයා බැලීමේ වගකීම මධ්‍යම පාරිසරික අධිකාරිය සතු කාර්යයක් බව බව ජාතික ජල සම්පාදන සහ ජලාපවාහන මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා පෙන්වා දුන්නේය.

කැළණි ගඟ දෙපස පිහිටි කර්මාන්ත ශාලාවලින් ගඟට මුදා හරින ජලයේ ප්‍රමිතිය පිළිබඳව හොයා බලන මෙන් තමන් මධ්‍යම පාරිසරික අධිකාරියෙන් ඉල්ලීමක් කොට ඇති බව කේ.ඒ අන්සාර් පැවසීය.