ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

පාර්ලිමේන්තු විවාදයට පෙර අයවැය ප්‍රතිචාර

2016 අයවැය යෝජනා සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්දිරය තුළ දී ආණ්ඩු පක්සහ්යේ සහ විපක්ෂයේ දේශපාලනඥයෝ මෙසේ අදහස් පළ කළහ.