2016;ශුභ නව වසරක්!

Image copyright

බීබීසී සිංහල අංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය ඔබ සැමට සාමකාමී ශුභ නව වසරක් ප්‍රාර්ථනා කරයි!