නැගෙනහිර ආදිවාසීන් ව්‍යවස්ථා කමිටුව ඉදිරියේ

නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීමේ දී තම පාරම්පරික අයිතිවාසිකම් සහතික කරන මෙන් නැගෙනහිර පළාතේ ආදිවාසී ජනතාව ඉල්ලා සිටිති.

නැගෙනහිර පළාතේ ආදිවාසී ජනතාව විසින් එම ඉල්ලීම කරන ලද්දේ අලුත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් මහජන අදහස් විමසනු ලබන කමිටුව වෙතයි.

නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සඳහා මහජන අදහස් ලබා ගැනීමේ කමිටුව දෙවන දිනයටත් අද (24) ත්‍රිකුණාමලයේ දී රැස් විය.

එම කමිටුව ඉදිරියේ සාක්ෂි දෙමින් නැගෙනහිර පළාතේ ආදිවාසීන් කණ්ඩායමක් කියා සිටියේ වනාන්තරය තුළ තමන්ට ජීවත් වීමට ඇති අයිතිය සහතික කළ යුතු බවයි.

නැගෙනහිර පළාතේ ආදිවාසීන් වෙනුවෙන් කරුණු දැක්වූ වීරන් පාක්‍යරාජා වන සම්පත් සුරකිමින් ජීවත් වීමේ සැලැස්මක් අවශ්‍ය කරන අතර වනාන්තර විනාශය සමග සිදු කරන නීති විරෝධී පදිංචි කිරීම් නතර කළ යුතු බවයි කියා සිටියේ.

පට්ටාන් කත්ති

දඩයම් කිරීමේ අයිතිය තහවුරු කරමින් ඒවා ගබඩා කිරීමේ අයිතියත් එසේම ගොවිතැන, කෘෂිකර්මය සහ සතුන් ඇති කිරීමේ අයිතියත් තහවුරු කල යුතු බව වීරන් පාක්‍යරාජා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කමිටුවට කියා සිටියි.

‘නැගෙනහිර ආදිවාසීන්ට වෙනම භාෂාවක් ඇතත් දැන් බොහෝ අය කථා කරන්නේ දෙමළ භාෂාව. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සුළු ජාතික ආදිවාසීන් වශයෙන් අපේ සමාජය වෙනම හඳුනා ගත යුතුයි’ පාක්‍යරාජා පෙන්වා දෙයි.

ඔහු තවදුරටත් යෝජනා කරන්නේ 1970 න් අනතුරුව අහෝසි කෙරුණ ‘පට්ටාන් කත්ති’ නම් ගැමි නායක තනතුර යළිත් හඳුන්වා දිය යුතු බවයි.

බ්‍රිතාන්‍ය පාලන සමයේත් අනතුරුව 1950 න් පසුවත් බල පැවැත්වුන ‘පට්ටාන් කත්ති’ ගැමි නායක තනතුරට වැටුපක් පවා ගෙවන ලද බවයි වීරන් පාක්‍යරාජා පවසන්නේ.

එසේම විශේෂ අධ්‍යාපන පහසුකම්,රැකියා අවස්ථා ද නීති ගත කර තහවුරු කළ යුතු බවත් නැගෙනහිර ආදිවාසී නායකයා යෝජනා කරයි.