සේයා රූ: අඳුරු වූ 'සොඳුරු අලෙපෝ'

  • 2017 ජනවාරි 23

සිරියාවේ විශාලතම නගරය වූ අලෙපෝ නුවර සිව් වසරක් පුරා පැවති යුද ගැටුම් හේතුවෙන් මුළුමනින්ම පාහේ විනාශවී ඇත. කැරලිකරුවන්ගේ පාලනයේ පැවති නැගෙනහිර ප්‍රදේශයේ සංචාරය කළ බීබීසී මැදපෙරදිග කලාපීය සංස්කාරක ජෙරමි බොවන්ගේ කැමරාවේ මෙසේ සටහන් විය.

කැරලිකරුවන් විසින් පවත්වාගෙන යනු ලැබූ මාර්ග බාධකයක් සහිත මෙම වීදිය අද පාලුවට ගොස් ඇත Image copyright Jeremy Bowen
Image caption කැරලිකරුවන් විසින් පවත්වාගෙන යනු ලැබූ මාර්ග බාධකයක් සහිත මෙම වීදිය අද පාලුවට ගොස් ඇත
යුද්ධය විසින් අහිමි කර ඇත්තේ ජීවිත පමණක් නොවේ. අධ්‍යාපනය සහ ළමා වියද අහිමි වී ඇත Image copyright Jeremy Bowen
Image caption යුද්ධය විසින් අහිමි කර ඇත්තේ ජීවිත පමණක් නොවේ. අධ්‍යාපනය සහ ළමා වියද අහිමි වී ඇත
නැගෙනහිර අලෙපෝවේ එළවලු වෙලේන්න්දෙක් Image copyright Jeremy Bowen
Image caption නැගෙනහිර අලෙපෝවේ එළවලු වෙලේන්න්දෙක්
ශීතලෙන් මිදීමට ගිනි තපන දරුවෙක් Image copyright Jeremy Bowen
Image caption ශීතලෙන් මිදීමට ගිනි තපන දරුවෙක්
40,000ක් පමණ පිරිසක් නැවත පදිංචියට පැමිණ ඇති නමුත් ජල හිඟය ප්‍රධාන දුෂ්කරතාවයයි Image copyright Jeremy Bowen
Image caption 40,000ක් පමණ පිරිසක් නැවත පදිංචියට පැමිණ ඇති නමුත් ජල හිඟය ප්‍රධාන දුෂ්කරතාවයයි
නිවසට දිය ගෙනයාමට පැමිණි මේ දරුවාගේ දකුණු ඇසට පහලින් තවමත් උන්ඩ කැබලි කිහිපයක් පවතී Image copyright Jeremy Bowen
Image caption නිවසට දිය ගෙනයාමට පැමිණි මේ දරුවාගේ දකුණු ඇසට පහලින් තවමත් උන්ඩ කැබලි කිහිපයක් පවතී
කුරිරු යුද්ධයට මැදිවුණු ළමා විය Image copyright Jeremy Bowen
Image caption කුරිරු යුද්ධයට මැදිවුණු ළමා විය
විනාශවූ ගොඩනැගිලි අතර කුඩා බේකරියක තැනෙන කේක් වර්ග Image copyright Jeremy Bowen
Image caption විනාශවූ ගොඩනැගිලි අතර කුඩා බේකරියක තැනෙන කේක් වර්ග
අලෙපෝ නුවර දරුවන්ට අකුරු කරන්නට කාලයක් නැත. දිවි රැකගැනීම පවුලේ සියලුදෙනාගේ ප්‍රධාන කර්තව්‍යයයි Image copyright Jeremy Bowen
Image caption අලෙපෝ නුවර දරුවන්ට අකුරු කරන්නට කාලයක් නැත. බඩවියත රැකගැනීම පවුලේ සියලුදෙනාගේ ප්‍රධාන කර්තව්‍යයයි
ප්‍රචණ්ඩත්වය සහ මරණය අත්දුටු වීදියක සටහන් Image copyright Jeremy Bowen
Image caption ප්‍රචණ්ඩත්වය සහ මරණය අත්දුටු වීදියක සටහන්
කැරලිකරුවන් ඉතිරිකර ගිය යුද සලකුණු Image copyright Jeremy Bowen
Image caption කැරලිකරුවන් ඉතිරිකර ගිය යුද සලකුණු

Follow Jeremy Bowen on Twitter