චීනය
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

තත්පර දහයක් ඇතුළත ගොඩනැගිලි දහනවයක් විනාශයි

  • 2017 ජනවාරි 23

චීනයේ වුහාන් පළාතේ පිහිටි තට්ටු ගොඩනැගිලි 19 ක් එකවර පුපුරවා හරිනු ලැබීය.

ඒ සඳහා පුපුරන ද්‍රව්‍ය ටොන් 5 ක් යොදා ගෙන ඇති අතර තත්පර දහයක් ඇතුළත සියලුම ගොඩනැගිලි සුන්බුන් බවට පත් විය.

සබැඳි විෂයයන්