ස්වභාවධර්මය  සහ තාක්ෂණය අතර  සටනක්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ස්වභාවධර්මය සහ තාක්ෂණය අතර සටනක්

  • 2017 පෙබරවාරි 24

ස්වභාවධර්මය සහ තාක්ෂණය අතර මතු වූ සටනක්.

එකමුතුව සිය වාසභූමියට ඉහළින් පියාසර කළ ඩ්රෝන් බිම දමන චීනයේ කොටි සමූහයක් මේ.

කැමරාවක් සවිකළ මේ ඩ්රෝනය යවා තිබුණේ ඒ පසුපස එළවා යාමට සැලැස්වීමෙන් කොටින් සෞඛ්‍ය සම්පන්නව තබාගැනීම සඳහායි.